TEKNİK BİLGİLER

Vesaik Mukabili
Gümrük Çıkış Beyannamesi
Pozisyon Dosyası
Konsimento (CMR) Talimatı
konsimento
Freight Prepaid
Navlun
Dolaşım Belgeleri 
ATR-Dolaşım Belgesi
EUR-1 Dolaşım Belgesi
INF-2 Belgesi
Mense Sehadetnamesi 
Özel Mense Sehadetnamesi (FORM-A)
ABC Formu
GATT Mense Sehadetnamesi
Kontrol Belgesi-1 
Kontrol Belgesi-2
Kalite Belgesi
Sağlık Sertifikası
Konsolusluk Faturası
Tasdikli fatura
Taşıma Belgeleri
Taşıma Belgelerinin Türleri
Sigorta Belgeleri 
Sigorta Poliçesi 
Finansman Belgeleri 
Poliçe 

VESAİK MUKABİLİ ( Evrak karşılığı ) 

Ihracatçı firmalar bazı ihracat yüklemelerinde alıcı olarak alıcı firmanın bankasını göstererek mallarını banka adına gönderirler. Bu yüklemelerde orijinal ATR, fatura ve alıcının düzenlenerek kendisine gönderilmesini istediği tüm evraklar mal beraberi değil bankalar aracılığı ile gönderilir. Bu yüklemelere vesaik mukabili yükleme denir. Mallar yurtdışına gittiğinde teslim edilmeden önce mutlaka bankadan ödemenin garanti edildiğine dair yazılı bir evrak almadan kesinlikle teslim edilmez .

GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ

Tüm ülkelere taşınacak ürünle ilgili bütün bilgileri içeren ihracatçılar Birliği ve çıkış yapılacak gümrüğün onayladığı belge.

POZİSYON DOSYASI

Göndericinin, alıcının ve mal detaylarını içeren mal faturası, konsimento, ordino, ATR/Mense vs. evraklarının bulunduğu üzerinde pozisyon numarasının belirtildiği dosyadır.

KONSİMENTO (CMR) TALİMATI

İhracatçı firma adı ve adresi, ithalatçi firma adı ve adresi, malın teslim edileceği yer, yükleme yeri, tarih, mal cinsi, ambalaj cinsi ve adedi, brüt kilo, teslim

şekli ve araç plaka bilgilerini içerir. Gönderen ve alıcı firmanın yapmış oldukları anlaşmalara göre düzenlenir. İhracatçı firma, ihracatçi firmanın gümrükçüsü veya imalatçı firmalar tarafindan hazırlanır ve nakliyeciye iletilir .

KONSİMENTO

Konsimento, taşıma amacıyla yükün nakliyeciye teslim alındığını gösteren bir belgedir. Bu belge ile yük üzerinde taşıma hizmetinden doğan edim ve sorumluluklar taşıyana geçer. Dolayısıyla konsimento taşıma, teslim alma ve teslim etme koşulları bulunur. Hukuki bir belge niteliğii taşıyan bu akit alıcı tarafindan tasdik edildikten sonra satıcıya ibraz edilir.

FREIGHT PREPAID

Navlun ödemesinin İhracatçi firma tarafindan yapılacağını anlatan uluslararası bir terimdir.

NAVLUN

Uluslararası taşıma bedelidir.

Yukarı

DOLAŞIM BELGELERİ (Movement Certificates)

ATR-Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, ATR)

Türkiye ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının bir gereği olarak, Türkiye'de serbest dolaşım hakkına sahip ürünler AB ülkelerinde de serbest dolaşım hakkına sahiptir. Bunlardan sanayi ürünlerinin Türkiye'den AB ülkelerine ithal edilmesinde KDV dşında bir vergi ödenmesi söz konusu değildir (zaman zaman gündeme gelen anti damping vergisi hariç). Ayrıca Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin AB ülkelerine girişinde çesitli tavizlerden yararlanılmasi söz konusudur. Türkiye de serbest dolaşımda bulunan sanayi ürünlerinin AB ülkelerinde de serbest dolaşımını sağlayan ya da Türk menseli ürünlerin AB ülkelerine ithalinde belirli tavizlerden yararlanılmasını sağlayan belgelere ATR belgesi denilmektedir. ATR belgeleri firmalar tarafından tanzim edilip, Ticaret Odaları tarafından onaylanmakta ve ihracatın yapıldığı Gümrük idareleri tarafindan vize edilmektedir. Basitleştirilmiş usül çerçevesinde ''onaylanmış ihracatçı statüsüne'' sahip olan firmalar kendi ATR belgelerini kendileri vize edebilmektedir.

AB ülkelerinde serbest dolaşan sanayi ürünlerin veya çesitli tavizlerden yararlanan ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmesinde, bu ürünlerin AB ülkelerinden birinden alınmış bir ATR belgesi ile ithal edilmesi durumunda, Türk gümrüklerinde de KDV dışında bir vergi tahsilatı yapılmamaktadır veya gerekli tavizler sağlanmaktadır.

EUR-1 Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, EUR-1)

EUR-1 Dolaşım belgelerinin fonksiyonu, ATR belgelerinin fonksiyonu ile aynıdır. EUR-1 belgeleri asağıdaki ticari işlemlerde kullanılmaktadır:
- EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan ticaret,
- Türkiye ile AB ülkeleri arasında AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili ürünlerin ticareti,
- Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerle yapılan ticaret.

INF-2 Belgesi (INF-2 Certificate)

Türkiye de serbest dolaşımda bulunan girdilerin önce bir üçüncü ülkeye gönderilip burada işçiliğe tabi tutulması, işlenmiş ürünlerin AB ülkelerine ihrac edilmesi islemlerinde nihai ihrac ürünü bünyesinde yer alan serbest dolaşım hakkına sahip Türk girdisinin Gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan bir belgedir. Bu belgeler Türkiye'de gümrük idareleri tarafından düzenlenip vize edilmektedir.AB Gümrük Alanında serbest dolaşımda bulunan bir ürünün, üçüncü bir ülkede hariçte işçiliğe tabi tutulmak üzere ihrac edildikten sonra , işlem görmüş ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmek istenmesinde, bunların AB ülkeleri tarafindan düzenlenip onaylanan INF-2 belgeleri ile birlikte dolaşmaları durumunda, işlenmiş ürünler bünyesindeki AB menseli ürünler için Gümrük Vergisi uygulanmamaktadır; yani, sadece üçüncü ülkede yaratılan katma değer için Gümrük Vergisi tahsili söz konusudur.

MENSE SEHADETNAMESI (Certificate of Origin)

GATT'in koydugu prensipler çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkelerin genelde birbirine benzeyen mense kuralları bulunmaktadır. Ülkeler birbirinden yaptığı ithalatlarda ithal ürünlerinin hangi ülke menseli oldugunu bilmek isterler. Çünkü, ithalat islemlerinde, ürünlerin menseine göre muameleye tabi tutulması gerekmektedir.Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menseini belirten belgelere mense sehadetnamesi denilmektedir. Türkiye'den ihrac edilen ürünler için bu belgeler firmalar tarafından tanzim edilmekte, Ticaret Odaları tarafından onaylanmaktadır. Bazı ülkeler, menşe sehadetnamelerinin, kendi mahali konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedirler.Türkiye'ye ithal edilecek mallar üçüncü bir ülkenin liman veya serbest bölgesinden yüklenecek olursa, mense sahadetnamesinin mahalli Türk konsoloslugu tarafindan onaylanmış olması zorunludur.

Mense sehadetnamelerinde bulunmasi gereken bilgiler ;
- Gönderici, -Alıcı, - Malın cinsi, özelliği, - Ambalaj şekli, - Koli adedi, - Kolilerin marka ve numarası
- Malın net ve brüt ağırlığı, - Malın ünite fiyatı, - Malın değeri (FOB, CF, CFR vb.) -Malın yüklendiği aracın ismi ve hareket tarihi
- Yükleme limanı veya yükleme yeri - Mal Türkiye'de geçirdiği değişiklik dolayısı ile Türk menşeli sayılıyorsa bu hususun açıklanması.

Yukarı

MENSE SEHADETNAMESI TÜRLERI

Özel Mense Sehadetnamesi (FORM-A)

GATT prensipleri çerçevesinde, bazı ülkelerin (özellikle sanayileşmiş ülkeler) gelişmekte olan ülkelerden sanayi malları ithalatında, bu ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamak amacıyla belirli preferanslar sağlayabilmeleri için gerekli olan bir mense sehadetnamesi türüdür. Gelişmekte olan ülkelere bu anlamda preferans sağlayan ülkeler şunlardır:ABD, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Isviçre, Kanada ,Avustralya, Rusya, Polonya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri.

Türkiye'den ihrac edilen ürünler için gerekli özel mense sehadetnameleri, firmalar tarafından tanzim edilmekte, ticaret odaları ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı tasra birimleri tarafından onaylanmaktadır.

ABC Formu

Sadece ticaret odaları tarafından onaylanan ve çestli ülkelere her türlü ürünün ihracatında kullanılan mense sehdetnamesi türüdür.


GATT Mense Sehadetnamesi

Gelişmekte Olan Ülkeler Arası Ticaret Müzakerelerine Dair Protokol kapsamında düzenlenen bir mense sehadetnamesi türüdür.

KONTROL BELGESI - 1 (Inspection Certificate-1)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararive Yönetmelikleri gereği, bu mevzuatla belirlenmiş tarım ürünlerinin ihracatinda kullanılan bir belgedir. Bu tür malların ihracati sözkonusu olduğunda, bunların TSE tarafından belirlenmiş standartlara uygun olduğunun belgelenmesi gerekmektedir.Bu belgelendirme işlemi, Dış Ticaret Müstesarlığı Standardizasyon Genel Müdürlüğü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri tarafından yapılmaktadır.

KONTROL BELGESI - 2 (Inspection Certificate-2)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatında belirlenmiş bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan bir denetim belgesidir. Bu kapsamdaki ürünleri ithal etmek isteyen firmalar, bunları fiilen ithal etmeden önce Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri'ne, ithalat konusu malın bir numunesi ile basvurararak Kontrol Belgesi'ni almak zorundadirlar. Bu kontrol belgesi de ithalat konusu malların TSE tarafından belirlenmis standarda uygun olup olmadığını belirlemeye yaramaktadır. TSE tarafından belirlenen standartlara uygun olmayan malların ithalatına izin verilmemektedir.


KALITE BELGESI

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı'nın yürürlüğe girmesi ile, çok sayıda sanayi ürününün Türkiye'ye ithalatında uygunluk denetimi yapılmaya baslanmıştır. Uygunluk denetimine tabi malları ithal etmek isteyen firmalar, bunların TSE tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek zorundadırlar. Mallar fiilen ithal edilmeden önce numuneleri alınmak ve TSE tarafından teste tabi tutulmak suretiyle bu uygunluk belgeleri verilmektedir. Test ve belgelendirme uygulaması, ithalat konusu malların, insan bitki ve hayvan sağlığı açısından zararlı bir etki taşımadığını, çevreye zarar vermediğini, güvenlik ve asayişle ilgili olumsuz etkilerinin bulunmadığını belgelemek amacını gütmektedir. Ayrıca tüketicinin korunması açısından da bu belgenin gerekliliğine inanilmaktadır. Standartlara uymayan malların ithalatına izin verilmemektedir.

Çok sayıda sanayi ürünün ithalinde uygunluk belgesi aranılmaktadır. Bunlar bir liste halinde Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Tebliği'nin eki olarak yayınlanmış olup, ithali zorunlu standarda tabi mallar olarak anılmaktadır. Bunlardan az sayıda tekstil ve hazır giyim ürününün ithalatı zorunlu standarda tabidir. Pamuk ipliği,pamuklu fitilli kadife, kadın çorapları, elektrikli battaniyeler bunlar arasında önemli kalemleri teşkil etmektedir. Ayrıca tekstil sanayinde girdi olarak kullanılan çok sayıda boyar ve kimyasal maddenin ithalatı standarda tabi bulunmaktadır.

TS-ISO-9000, AQAP, GMP (Good Manufacturing Practises) belgesi veya Imalat Yeterlilik Belgesi sahibi firmalarin yapacağı ithalatlarda uygunluk belgesi aranmamaktadır. Ayrıca dahilde işleme izin belgeleri kapsamında Türkiye'ye geçici olarak ithal edilen ve işlendikten sonra tekrar ihraç edilecek olan mallar için uygunluk belgesi gerekmemektedir.Herhangi bir ürünü ithal etmeyi düşünen firmaların, itahalat konusu olacak ürünün zorunlu standart denetimine tabi olup oladığını tesbit etmeleri, eğer, zorunlu standarda tabi ise TSE'nin ithalat konusu malla ilgili olan standardını inceleyerek, itahalat esnasında bir sorunla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını önceden bilmeleri kendileri açısından yararlı olacaktır.

Yukarı

SAGLIK SERTIFIKASI (Phytosanitary Certificate)

Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatinda kullanılan bir belge olup, hem Türk gümrüklerinden maların çıkış işlemlerinin yapılabilmesi , hem de ithalatçı ülke gümrüklerinde giriş işlemleri için kullanılan uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Bu belge ihraç konusu ürünün, her türlü hastalık ve zararlıdan arındırılmış olduğunu, tüketime uygun olduğunu kanıtlamak amacıyla kullanılmaktadır.Bitki Sağlık Sertifikaları , Zirai Karantina Teşkilatı veya Tarim ve Köy işleri Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kendilerine ibraz edilen numunelere dayanılarak verilmektedir.
- Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)
- Helal Belgesi (Helal Certificate)
- Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)
- Boykot/Kara Liste Sertifikası


KONSOLOSLUK FATURASI (Consular Invoice)

Malın gideceği ülkenin konsolosluğu tarafından mal mensei birim fiyati ve mal degerinin onaylandığı faturalardır. Onay konusu faturalar ithalatçı ülkelerin konsolosluklarından elde edilmektedir. Bu tür bir uygulamanın nedeni, ithalatçı ülkenin düşük faturalarla mal bedellerinin düşük gösterilmek suretiyle vergi kaçaklarının önlenmesidir.

TASDİKLİ FATURA (Legalized/Certified Invoice)

Ihracatçi firma tarafindan yabanci aliciya kesilmis olan ticari faturanin ithalatçi ülkelerin konsolosluguna onaylatilmasi neticesinde tasdikli fatura elde edilmis olur. Bu tür bir uygulamada temel amaç, ithalatçi ülkenin vergi tahsilati ile ilgili kaygilarini gidermektir.

TAŞIMA BELGELERİ

Uluslararası ticarette malların bir ülkeden bir baska ülke ya da ülkelere sevk edilmesi söz konusudur. Bu sevkiyatlarda, taşıtan ile taşıyıcının sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme, taşıma belgeleri ile yapılmaktadır. Bu açıdan taşıma belgelerinin aşağıda belirtilen özellikere sahip olması gerekmektedir. 
- Taşıyıcı firma veya acentası tarafından düzenlemeli ve imzalanmalıdır.
- Malların sevk tarihi belitilmelidir.Bu tarih,- Tahsil belgelerinin bankaya verilişi,- Sigorta süresinin işlemeye başlaması,- Malların hasara uğrama veya kaybolma risklerinin satıcıya mı alıcıya mı ait olduğunun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.
- Taşıma belgeleri temiz olmalıdır.- Yani taşıta yüklenen malların ambalajının bozuk, malların akıntılı sızıntılı vb. olduğuna dair bir ifade içermemelidir.Bu tür bir ifade içeren taşıma belgeleri "kirli" olarak ad olunmaktadır.- Taşıma belgeleri bayat olmamalıdır. Yani,
- Zamanında alıcının eline ulaşmalıdır.
- Zamanında bankaya verilmelidir
- Taşıma belgeleri ihbar kaydını taşımalıdır. Yani,
- Alıcı ya da adına hareket edenler "notify" bölümünde belirtilmelidir.
- Deniz konsimentolarında malların güverteye yüklendiği ifadesi yer almamalıdır.
- Bazı taşıma belgeleri birden fazla orjinal set halinde düzenlenmektedir. Bu durumda her orjinal nüsha üzerine kaçıncı nüsha olduğu belirtilmelidir. (1/3, 2/3, 3/3 gibi)
- Navlun'un ödenip ödenmediği belge üzerinde belirtilmelidir.

TAŞIMA BELGELERİ TÜRLERİ

1 - Deniz konsimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading):Devir yönünden 3'e ayrılır.
- Nama yazılı (straight B/L)
- Emre yazılı (order B/L)
- Hamile yazılı (bcarer B/L)

Gemiye yüklenip yüklenmemeyi belirtmesi açısından 2'ye ayrılır
- Tesellüm konsimentosu (Received for shipmen B/L)
- Yükleme konsimentosu (on board B/L)

Özellikli Konsimentolar
- Tek konsimento (Through B/L)
- Kara + Deniz, Deniz + Kara, Kara + Deniz + Kara
şeklindeki taşımaları tek bir konsimentoda toplamaktadır
- Kombine Nakliyat Konsimentosu(Combined Transport B/L)
- Konteyner Konsimentosu (Container B/L)
- Düzgün Hat Konsimentosu (Liner B/L)
- Kısa Konsimento (Short from, Blank back B/L)
- Tanker Konsimentosu (Tanker B/L)
- Ciro Edilemez Konsimento (Non-Negotiable B/L)
- Navlun Sözleşmesine Dayalı Konsimento(CharterParty B/L)
- Kaptan Mektubu (Mate's reccipt)
2 - Hava Yolu Konsimentosu (Air-Waybill-Aws)
3 - Demir Yolu Hamule Senedi (Rail Consignment Note)
4 - Kara Yolu Taşıma Senedi/Cmr Senedi (Rdad Waybill/Cmr Consignment Note)

Yukarı

SİGORTA BELGELERİ

Sigorta Poliçesi

Mallar bir yerden başka bir yere sevkedilirken, sevkiyat esnasında vuku bulabilecek risklere karşı lehdarı koruyan bir belgedir. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır; bunlar, sigorta eden (sigorta sirketi), sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır.
Bir sigorta poliçenin güvenli olması için aşağıdaki hususları içermelidir.
- Sigortacı (sigortayı yapan),
- Sigorta ettiren,
- Sigortadan yararlanacak kimse,
- Sigortanın konusu,
- Taşıyıcı firma,
- Taşıyacak araç,
- Taşımanın süresi,
- Malın taşıyıcıya teslim edildiği ile alıcıya teslim edileceği yer
- Kapsanan riskler ile riskin başlama ve bitim tarihi,
- Sigorta edilen, taşima konusu olan mal bedeli
- Sigorta primi tutarı, ödeme yeri ve tarihi
- Sigorta poliçesinin düzenlediği tarih

Sigorta Poliçesi Türleri
1) Takselenmis Poliçe (Valued Policy): Sigorta konusu malın degerinin poliçe üzerinde belirtildiği poliçe türü.
2) Takselenmemis Poliçe (Unvalued Policy/Open Policy)
3) Bir sevkiyat için sigorta poliçesi (Voyage Policy)
4) Abonman Poliçesi (Floating Policy):

FINANSMAN BELGELERI

Poliçe

Satıcı tarafından düzenlenen alıcının veya bir bankanın kabulunu, bazen de alıcının bankasının avalini içeren ve alıcıya verilen kayıtsız bir ödeme emridir. Ödeme emri, belirli bir meblağın belirli bir tarihte ödenmesini içerebileceği gibi, ibrazında ödenmesini de içerebilmektedir.
Poliçelerde üç taraf mevcuttur.
1- Keşideci (Drawer): Poliçeyi düzenleyen (satıcı)
2- Keşideli (Drawee): Üzerine poliçe gönderilen taraf (alıcı)
3- Leh dar (Beneficiary): Poliçede belirtilen meblağın
ödeneceği kişi

Poliçelerin şu sekil sartlarına uyması gerekmektedir.
1- Düzenlediği lisanda ''poliçe'' sözcüğünü içermesi
2- Sartsız ödeme emri (ödeyiniz,pay.vb) ihtiva etmelidir,
3- Leh dar (ödemenin yapılacağı özel ya da tüzel kişi)
belirtilmelidir,
4- Keside yeri ve tarihi
5- Döviz cinsi ve tutarı,
6- Keşidecinin adı, soyadı, unvanı ve imzası
7- Kesidelinin adı soyadı ve unvanı
8- Vade
9- Akreditif kosullarına göre konulması gerekli kayıtlar

Poliçenin nüshaları: Bütün nüshalar aynı olmak ve her nüsha üzerine kaçıncı nüsha oldugu yazılmak koşulu ile birden fazla nüsha poliçe düzenlenebilmektedir.

Poliçenin sağladığı avantajlar:
1- Alacağın tevsiki,
2- Kredi aracı, 
3- Iskonto, 
4- Temlik,
5- Rehin.

Poliçe ile ilgili bazi kavramlar
- Tam ciro
- Beyaz ciro
- Temlik cirosu
- Tahsil cirosu
- Rehin cirosu
- Poliçenin kabulü (Müsteri Kabulü-Banka Kabulü)
· Poliçede aval 

Yukarı