YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
   

Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında, yurtdışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi teknik hizmet amacı ile Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşyaya ilişkin Tebliğler çerçevesinde, geçici çıkışı yapılacak eşya için gümrük beyannamesi düzenlenerek, gümrük işlemlerinin yapılması bakımından beyanda bulunulur. Yurtdışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurtdışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde Türkiye konsolosluklarınca düzenlenen belgede belirtilen proje süresi mücbir sebep olarak kabul edilerek 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesi hükümlerine göre, eşyanın üç yıllık yurtdışında kalma süresi belgede belirtilen süreye paralel olarak uzatılır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın belirtilen süre içerisinde değiştirilmeksizin geri getirilmesi esastır. Beklenmeyen hal veya mücbir sebepler nedeni ile işin süresinin uzatılması halinde veya bitimini müteakip başka bir iş alınması halinde, yurtdışı temsilciliklerimiz tarafından düzenlenecek, işin süresinin uzatıldığına veya yeni bir iş alındığına ilişkin belgenin ibrazı halinde yeni süreler gözönüne alınarak süre uzatımı ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan eşyanın yurtdışında kalış süresi içerisinde kesin satışının yapılması halinde, satış bedelinin yurda getirildiğine ilişkin ilgili kambiyo merciinden alınacak belge gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Bu belgeye dayanarak geçici çıkış kayıtları kapatılır.